Při nákupu nad 990Kč, doprava ZDARMA.

Reklamační řád

  

Reklamační řád, záruka.

Za odeslané zboží, až do okamžiku převzetí zboží zákazníkem, nese veškerá rizika spojená s přepravou naše společnost. Jestliže při dodání bude poškozen obal zboží, sepište před převzetím s dopravcem protokol o rozsahu poškození, nebo zboží nepřebírejte. V případě, že bude zjištěno poškození zboží až po rozbalení, musí být sepsán do 48 hodin od převzetí tohoto zboží zápis s dopravcem. Bez zápisu o poškození nelze uznat oprávněnost reklamace vzniklou přepravou. Reklamovat kompletnost obsahu dodávky je možno do dvou pracovních dnů ode dne převzetí zboží.

Pokud po otevření zásilky zjistíte vadu na zboží, nesoulad skutečně dodávaného zboží dle kupního dokladu, pak nejpozději do 3 dnů informujte podávajícího písemně elektronickou poštou na e-mail: info@collm.cz

Reklamované zboží zašle kupující na adresu prodávajícího s popisem reklamované vady společně s originálem nebo kopií dokladu o koupi. Odstranitelná vada bude okamžitě bezplatně odstraněna, v případě neodstranitelné vady bude kupujícímu vrácena kupní cena za zboží nebo poskytnuto zboží nové.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace – pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Vyskytne-li se u zakoupeného produktu v záruční lhůtě vada, má spotřebitel právo tuto vadu reklamovat.

Spotřebitel uplatňuje reklamaci produktu osobně, na prodejně na adrese Smetanovo náměstí 77, 570 01 Litomyšl, nebo písemně, pokud byl produkt zakoupený prostřednictvím e-shopu www.collm.cz   

Písemné oznámení reklamace, i samotná reklamace se zasílá na adresu COLLM, Smetanovo náměstí 77, Litomyšl, 570 01.Produkty určené k reklamaci, které budou zaslané na jinou adresu, nebudou vyzvednuty a budou vráceny zpět odesílateli. Stejně tak upozorňujeme, že nebudeme přebírat zásilky zaslané na dobírku.

Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) výrobku, která vznikla v průběhu záruční lhůty v důsledku nesprávně určené velikosti (shrnování, rolování), nesprávného ošetřování výrobku a nedodržování návodu na používání kompresivních výrobku nebo opotřebením způsobeným obvyklým užíváním. Mechanické poškození výrobku (protržení) nelze uznat jako reklamaci!!!

Na zboží nabízené prostřednictvím  internetových stránek www.collm.cz poskytujeme záruční lhůtu dle platného právního řádu ČR. Reklamaci v záruční lhůtě lze uplatnit u provozovatele obchodu

Právo z vady věci musí být uplatněno v záruční lhůtě a bez zbytečného odkladu poté, co ji bylo možné při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit (§ 2112 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanský zákoník, dále jen jako „OZ“). Případné další pokračování v užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady do stavu neopravitelnosti, znehodnocení výrobku, zamezení kvalitní opravy věci a může být důvodem k odmítnutí reklamace.

Uplatní-li spotřebitel právo z vady prodaného zboží řádně a včas (dle §2112 odst. 1 a §2169 OZ), je prodávající (nebo jím pověřený pracovník) povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě (dle §19 odst.3 zák. č. 634/92 Sb. v platném znění, o ochraně spotřebitele).

Spotřebitel předkládá k reklamaci výrobek vždy čistý a ve stavu, kdy posouzení takového výrobku nebrání obecně zásadám hygieny. V opačném případě je vedoucí prodejny nebo pověřený pracovník oprávněn nepřijmout zboží k reklamaci. Spotřebitel nemůže na prodávajícím požadovat, aby za něj prováděl očištění výrobku, a to hlavně z hygienických důvodů.

Prodávající (vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník) je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o tom, kdy právo z vady uplatnil, o době trvání reklamace a o termínu vyzvednutí opraveného či nového zboží. Při reklamačním řízení vyznačí prodávající na reklamačním lístku vždy (mimo jiné): datum uplatnění reklamace, lhůtu pro vyřízení (posouzení reklamace) a termín vyzvednutí opraveného zboží spotřebitelem.

Za účelem správného výběru odpovídající velikosti poskytuje prodávající spotřebiteli poradenskou službu prostřednictvím prodejního personálu i prostřednictvím informací uvedených na www.collm.,cz

Pro účely reklamačního řízení vytvořil prodejce ce svému odběrateli tento formulář:  Reklamacni formular COLLM pdf , jeho úplné vyplnění urychluje vyřízení reklamace prodávajícím.

 

COLLM Smetanovo náměstí 77 • 570 01 Litomyšl • Česká republika, E-mail: info@collm.cz • www.collm.cz Tel.: +420 608 948 004 IČ: 87563754

V Litomyšli dne 1.1. 2019