Při nákupu nad 990Kč, doprava ZDARMA.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy

 

1.34. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 

1.34.1. u zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

      1.34.2. u alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího

      1.34.3.  u zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

      1.34.4. u zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

1.34.5. u zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. spodní prádlo či punčochové zboží v  originálním uzavřeném hygienickém balení )

      1.34.6. při dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

      1.34.7. při dodávce novin, periodik nebo časopisů

      1.34.8. při dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

1.35. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.34 ( 1.34.1 - 1.34.8 ), či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě do 14kalendářních dnů od převzetí zboží.

 

1.36. Při odstoupení od kupní smlouvy kupující vyplní vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek a je ke stažení na konci tohoto článku i obchodních podmínek. V případě odstoupení od kupní smlouvy, kupující zašle tento vyplněný formulář i se zbožím na adresu provozovny. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy musí být doručeno písemnou formou (poštou či e-mailem), pokud není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.

       Adresa pro doručování: COLLM - Smetanovo náměstí 77, Litomyšl, 570 01, e-mail: info@collm.cz, telefon +420735970197.

       Zásilky zaslané na jinou adresu nebudou vyzvednuty a budou tak vráceny zpět odesílateli. Stejně tak upozorňujeme, že nebudeme přebírat zásilky zaslané na dobírku.

 

1.37. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.35 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

1.38. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.35 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím převodem na účet, případně po vzájemné dohodě stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. V případě, že je vrácené zboží např. poškozené, špinavé nebo prokazatelně nošené,( toto zboží bude pro jeho další prodej nutné nechat odborně vyčistit, opravit atd.) pak nemusí být kupujícímu vrácena celá částka. Případné náklady (za odborné opravení, vyčištění zboží atd.) potřebné k uvedení zboží do původního stavu mohou být požadovány k úhradě.

 

1.39. Při vrácení zboží kupujícím, prodejce pak kupujícímu vrátí celou částku za zboží. Pokud se bude vracet celá zásilka, pak se vrací celá částka i včetně nejnutnějších nákladů na dodání, kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob dodání námi nabízený. Například pokud si zákazník zvolil formu dopravy přepravní službou (kurýrem) a ještě na dobírku cca za 200Kč, přičemž nabízený nejlevnější způsob dodání v době prodeje byl Českou poštou při platbě převodem 60Kč, pak Vám budou při odstoupení od smlouvy dle zákona vráceny náklady za dodání nejlevnějším způsobem dodání, v tomto názorném příkladu by to bylo 60Kč.

       

 

1.40. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

1.41. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

1.42. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Zobrazované ceny zboží na webovém rozhraní obchodu se můžou v průběhu času měnit (slevy, výprodeje atd.), proto vždy platí cena uvedena na prodejním dokladu. Jinou cenu nelze nárokovat.

  

 

 

 

     

      Příloha ke stažení:    Odstoupení od kupní smlouvy-formular pdf.

 

    COLLM -  Smetanovo náměstí 77,  570 01 Litomyšl

    e-mail: info@collm.cz 

    tel.: +420 735 970 197

    IČ: 87563754

     V Litomyšli dne 3.1.2023